Kontrolloni emri tuaj në LISTËN E ZGJEDHËSVE.

Nëse nuk e gjeni emrin tuaj, paraqituni menjëherë pranë zyrës së gjendjes civile pranë njësisë tuaj administrative.

Nëse kërkoni të ndryshoni qendrën e votimit apo kërkoni të shtoni ose ndryshoni përbërësit e regjistrit zgjedhor, paraqituni pranë zyrës së gjendjes civile pranë njësisë tuaj administrative.

Zyra e gjendjes civile kryen verifikimet përkatëse dhe jo më vonë se 2 ditë nga dorëzimi i kërkesës kryen ndryshimin e kërkuar ose refuzon me shkrim kërkesën.

Kundër mospranimit të kërkesës për ndryshim të përbërësit zgjedhor, mund të bëhet ankim nga kërkuesi në gjykatën e rrethit gjyqësor, në juridiksionin e së cilës ndodhet njësia e qeverisjes vendore.

Ankimi bëhet jo më vonë se 5 ditë nga marrja dijeni për vendimin ose nga kalimi i afatit për marrjen e vendimit mbi kërkesën nga zyra e gjendjes civile.

Kërkesëpaditë, për ndryshimin e përbërësve zgjedhorë përjashtohen nga pagesa e taksës së shërbimit gjyqësor.