Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është institucioni përgjegjës për organizimin dhe administrimin e zgjedhjeve dhe referendumeve.

Drejton dhe mbikëqyr veprimtarinë e administratës zgjedhore, monitoron veprimtarinë e subjekteve zgjedhore, organeve dhe institucioneve shtetërore, të medias në raport me zgjedhjet.

Zgjidh në rrugë administrative kërkesat apo ankesat në lidhje me procesin zgjedhor.

Ligji nr. 101/2020, krijoi një arkitekturë të re të administrimit zgjedhor me formimin e tre organeve drejtuese të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, që janë:

  1. Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve;
  2. Komisioni Rregullator;
  3. Komisioni Ankimimeve dhe Sanksioneve.

Veprimtaria e KQZ-së, organeve drejtuese dhe administratës udhëhiqet sipas rastit nga Kodi Zgjedhor dhe aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij, si dhe nga ligji nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë”.