Çdo shtetas që ka mbushur 18 (tetëmbëdhjetë) vjeç, qoftë edhe ditën e zgjedhjeve, ka të  drejtën të zgjedhë dhe të zgjidhet.

Vota është vetjake, e barabartë, e lirë dhe e fshehtë.

Zgjedhësit gëzojnë të drejtën për të dhënë votë parapëlqyese për kandidatët e listave shumemërore.