Denonco parregullsitë Zgjedhore

Rregullat e denoncimit

 • Portali i denoncimeve është pjesë e faqes zyrtare të KQZ-së dhe lehtësisht i aksesueshëm nga publiku. Ai është i thjeshtë në përdorim dhe të aksesohet nëpërmjet pajisjeve të ndryshme të komunikimit elektronik.  
 • Formati i denoncimit mund të plotësohet nëpërmjet portalit të denoncimeve. Denoncimi mundet të  dërgohet në formë të shkruar në KQZ.   
 • Denoncimi duhet të përmbajë:   
 1. Të dhënat që shërbejnë për identifikimin e denoncuesit. (emër, mbiemër, atësi, vendlindje; datëlindje, adresa, e-mail, telefon, nr.personal, pozicioni/funksioni)  
 2. Objektin e denoncimit dhe një përshkrim të shkurtër të tij;  
 3. Aktin ligjor ose nënligjor të shkelur, nëse është e mundur të përcaktohet;   
 4. Vendi ku ka ndodhur shkelja e pretenduar;  
 5. Nëse subjekti kërkon të mbetet anonim ose jo. Nëse po, arsyet;   
 6. Informacione apo të dhëna të tjera që krijojnë një bazë të mjaftueshme për të hetuar administrativisht shkeljet e mundshme;    
 7. Dokumente, foto ose materiale  të tjera që mbështetesin pretendimet mbi shkeljen e pretenduar;  

 

 • Komisioneri heton kryesisht të gjitha faktet dhe vlerëson të gjitha rrethanat e nevojshme për zgjidhjen e cështjes pwr tw cilwn wshtw bwrw denoncimi.  
 • Komisioneri përcakton në mënyrë të pavarur llojin, qëllimin dhe shtrirjen e hetimit administrativ dhe vlerëson nëse një fakt apo rrethanë është e nevojshme për zgjidhjen e çështjes.   
 • Dokumentet që vërtetojnë akte, fakte, cilësi apo gjendje subjektive të nevojshme për zhvillimin e hetimit administrativ, administrohen kryesisht nga Komisioneri, kur janë në administrim të tij apo të organeve të tjera publike. Komisioneri mund ti kërkojë denoncuesit, të dhëna plotësuese, vetëm elementët e nevojshme për identifikimin e tyre.   
 • Komisioneri ka të drejtë të nisë hetimin kryesisht, sipas proçedurës së përcaktuar në Kodin e Procedurës Administrative, për fakte apo të dhëna të bëra publikisht, të siguruara nga monitoruesit e KQZ ose të marra gjatë kryerjes së funksionit kontrollues administrativ të KQZ-së.  
Rregullat e Denoncimit