Kushtetuta dhe Ligji nr. 138/2015 kufizon edhe të drejtën për të zgjedhur dhe për t’u zgjedhur në Kuvend apo organet e vetëqeverisjes vendore të individëve që kanë kryer vepra të rënda penale.

Kush janë subjektet e vetëdeklarimit pranë KQZ-së?

  1. Kandidatët për deputetë në Kuvendin e Shqipërisë apo në organet e qeverisjes vendore;
  2. Anëtarët e Këshillit të Ministrave që nuk kanë mandat deputeti.

Kur bëhet dorëzimi i formularëve?

Të gjithë shtetasit që dëshirojnë të kandidojnë, dorëzojnë formularin e vetëdeklarimit në të njëjtën kohë me kërkesën për kandidim.
Në rastin e vakancave të krijuara, kandidatët dorëzojnë formularin e vetëdeklarimit në KQZ brenda 10 ditëve nga momenti i njoftimit.

Çfarë bën KQZ?

Administron formularët e vetëdeklarimit dhe verifikon të dhënat e deklaruara. Në rastet kur ka indicie, i kërkon Prokurorisë së Përgjithshme verifikimin deklarimet të bëra. Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve sipas rastit, merr masa për zbatimin e ndalimeve të ligjit.

Legjislacioni i Dekriminalizimit

Modeli i Formularit të vetëdeklarimit (për tu shkarkuar)