Kodi Zgjedhor përcakton se subjekt zgjedhor është:

  1. një parti politike;
  2. një koalicion partish politike;
  3. një shtetas shqiptar me të drejtë vote, i cili propozohet si kandidat për deputet apo për organet e qeverisjes vendore nga një grup zgjedhësish.

Çdo parti politike duhet të paraqesë kërkesën për t’u regjistruar si subjekt zgjedhor në KQZ jo më vonë se 70 ditë përpara datës së zgjedhjeve shoqëruar me dokumentacionin e përcaktuar neni 64 të Kodit Zgjedhor.

Dy ose më shumë parti politike të regjistruara si subjekte zgjedhore në KQZ, siç përcaktohet në neni 65 të Kodit Zgjedhor, mund të regjistrohen si koalicion zgjedhor, jo më vonë se 60 ditë përpara datës së zgjedhjeve.

Partia politike ose koalicioni depoziton në KQZ listën shumemërore të kandidatëve të saj për çdo zonë zgjedhore jo më vonë se 50 dite para datës së zgjedhjeve.

Kandidatët e propozuar nga partitë politike, të cilat nuk zotërojnë asnjë mandat në Kuvend apo organet e vetëqeverisjes vendore:

  • Për zgjedhjet në Kuvend mbështeten nga jo më pak se 5 000 zgjedhës ose në rastin e koalicioneve nga jo më pak se 7 000 zgjedhës në shkallë kombëtare.
  • Për zgjedhjet vendore mbështeten nga jo më pak se 1 për qind e zgjedhësve të asaj njësie, dhe në çdo rast nga jo më pak se 50 zgjedhës.

Për paraqitjen e një kandidati nga zgjedhësit krijohet një komitet nismëtar me jo më pak se 9 zgjedhës nga zona zgjedhore përkatëse, të cilët organizojnë punën për mbledhjen e firmave mbështetëse për kandidatin.

Komiteti nismëtar regjistrohet ne KQZ jo më vonë se 70 ditë para datës së zgjedhjeve.

Komiteti nismëtar mund të regjistrojë një kandidat për deputet jo më vonë se 50 ditë para datës së zgjedhjeve vetëm në rast se ka marrë mbështetje nga jo më pak se 1 për qind të listës së zgjedhësve të zonës zgjedhore përkatëse, por në çdo rast jo më shumë se 3,000 zgjedhës.