Komisionet Zgjedhore

Këtu gjeni informacionin mbi anëtarësinë dhe vendndodhjen e Komisioneve të Zonave të Administrimit Zgjedhor (KZAZ), Komisioneve të Qendrave të Votimit (KQV) dhe Vendet e Numërimit të Votave (VNV), të cilat administrojnë procesin zgjedhor në nivel vendor.

  • KZAZ ngrihen në cdo bashki. Bashkitë që kanë më shumë se 80 mijë zgjedhës ndahen nga KQZ- ja në  më  shumë  se  sa  një  Zonë  të  Administrimit  Zgjedhor. Për Bashkinë e Tiranës secila nga njësitë administrative ish-njësi bashkiake përbëjnë zonë administrimi zgjedhor më vete. Numri i KZAZ-ve në rang vendi është 92.
  • KZAZ përbëhet nga 7 anëtarë dhe 1 sekretar të cilët emërohen nga KQZ, bazuar në propozimet e partive parlamentare që e kanë këtë të drejtë.
  • KZAZ administron procesin zgjedhor në territorin  e njësive administrative që përfshihen në juridksionin e asaj KZAZ-je. 

Për më shumë për KZAZ kliko këtu. 

  • Komisioni i Qendrës së Votimit (KQV), është përgjegjës për zhvillimin dhe administrimin e zgjedhjeve në qendrën e votimit.
  • Komisioni i Qendrës së Votimit përbëhet nga 7 anëtarë, ku njëri prej të cilëve kryen funksionin e sekretarit.
  • Anëtarët e Komisionit të Qendrës së Votimit emërohen nga KZAZ mbi bazën e propozimit të partive parlamentare që propozojnë edhe anëtarët e KZAZ.
  • Anëtarët e Komisionit të Qendrës së Votimit emërohen vetëm për ditën e zgjedhjeve. 

Për më shumë mbi KQV kliko këtu

  • Grupet e numërimit të votave (GNV) të janë përgjegjës për vlerësimin dhe numërimin e fletëve të votimit.  
  • Grupet e numërimit përbëhen nga 4 anëtarë të emëruar nga KZAZ mbi bazën e propozimeve të partive parlamentare. Dy propozohen nga shumica parlametare dhe dy të tjerët nga pakica (opozita) parlamentare. 
  • Veprimtaria e grupet të numërimit të votave zhvillohet në ambientet e Vendit të numërit të votave nën përgjegjësinë e KZAZ. 

Për më shumë mbi GNV kliko këtu 

Kërko këtu për më shumë mbi anëtarësinë dhe vendndodhjen e Komisioneve të Zonave të Administrimit Zgjedhor (KZAZ), Komisioneve të Qendrave të Votimit (KQV) dhe Vendet e Numërimit të Votave (VNV).

Komisionet Zgjedhore