Mirësevini në hapësirën për Vëzhguesin

Rregullat e vëzhgimit

  • Në Republikën e Shqipërisë kanë të drejtë vëzhgojnë të gjitha llojet e zgjedhjeve, organizatat joqeveritare shqiptare dhe të huaja, organizatat ndërkombëtare të specializuara ose të angazhuara në mirëqeverisjen dhe demokratizimin, përfaqësuesit e shteteve të huaja dhe të medias.
  • Kërkesat e vëzhguesve shqiptarë për akreditim i paraqiten KQZ-së jo më vonë se 15 ditë para datës së zgjedhjeve.
  • Kërkesat e vëzhguesve ndërkombëtar për akreditim i paraqiten KQZ-së jo më vonë se 72 orë para datës së zgjedhjeve.
  • Çdo organizatë joqeveritare e huaj, si dhe organizatat ndërkombëtare nuk mund të kenë në të njëjtën kohë më shumë se dy vëzhgues të huaj në një qendër votimi.
  • Akreditimi i vëzhguesve pranë komisioneve zgjedhore bëhet mbi bazën e të dhënave vetjake të çdo vëzhguesi.
  • Vëzhguesit kanë të drejtën për vëzhgim në të gjitha nivelet e komisioneve zgjedhore sipas autorizimit përkatës të lëshuar nga KQZ, ose sipas rastit nga KZAZ.
  • Dokumenti i autorizimit për vëzhgim është i vlefshëm kur shoqërohet me një dokument identifikimi.

 Për më shumë mbi rregullat e vëzhgimit kliko

Për të shkarkuar formularët e kërkesës për vëzhgim kliko këtu 

Rregullat e vëzhgimit