Formulari e kërkesës për akreditim

Organizatat joqeveritare shqiptare dhe të huaja, si dhe organizatat ndërkombëtare të specializuara ose të angazhuara në mirëqeverisjen dhe demokratizimin, përfaqësuesit e shteteve të huaja dhe të medias, kërkesës drejtuar KQZ-së për t’u akredituar për vëzhgimin e procesit zgjedhor, duhet t’i bashkëlidhin të plotësuar formularin e mëposhtëm.

Formulari për vëzhgues afatgjatë/afatshkurtër/përkthyes/media

Formulari e kërkesës për akreditim