Announcement for the holding of the public session by the State Election Commissioner on 23.03.2023.

22/03/2023 | Daily Agenda

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Session day: 23.03.2023, at 11:00

 Order of the day:

Matters for reconsideration:

  1. For the examination of the request of the “Joint Movement” Party, for registration as an electoral subject in the elections for local government bodies on May 14, 2023.
  2. For the examination of the request of the “Alliance” AL Coalition, for registration as an electoral subject in the elections for local government bodies on May 14, 2023.
  3. Draft decision “On the examination of the result of the verification of the Attorney General for the self-declaring entity Mr. Altin Losh Gjeloshaj, candidate for deputy of the multi-name list of the People’s Union Alliance Coalition – Immigration – Hour of Hope and Conservatives, Shkodër District”.

Materials of the meeting:

Daily AgendaAnnouncement for the holding of the public session by the State Election Commissioner on 23.03.2023.