File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 106, datë 23.07.2021 “Për kthimin e kërkesës ankimore nr. 62, paraqitur në KQZ në datën 23.07.2021, për plotësimin e elementeve të formës, të përcaktuara në nenin 126 të Kodit Zgjedhor”.