File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 179, datë 23.03.2021 “Për lirim dhe emërim të anëtarëve të KZAZ-së nr. 01, KZAZ-së nr. 07, KZAZ-së nr. 08, qarku Shkodër, KZAZ-së nr. 10, qarku Kukës, KZAZ-së nr. 12, KZAZ-së nr. 15, qarku Lezhë, KZAZ-së nr. 27, KZAZ-së nr. 28, KZAZ-së nr. 32, KZAZ-së nr. 36, KZAZ-së nr. 37, qarku Tiranë, KZAZ-së nr. 76, qaku Gjirokastër”.