File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 196, datë 31.03.2021 “Për një ndryshim në vendimin nr. 148 datë 16.03.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve “Për caktimin e vendit të numërimit të votave për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.