File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 220, datë 12.04.2021 “Për një shtesë në vendimin nr. 115 datë 08.03.2021 “Për miratimin e gazetarëve të BIRN, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.