File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 25, datë 20.04.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 14, datë 16.04.2021 të Kryetarit të Bashkisë Vorë, z. Gentian Picari me objekt “kundërshtimin e vendimit nr. 234, datë 14.04.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve”.