File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 252, datë 19.04.2021 “Për shqyrtimin e denoncimit për shkelje të parashikuar në udhëzimin nr. 6, datë 23.03.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve ndaj z. Isuf Çelaj , Kryetari i Partisë Demokratike, Dega Tropojë”.