File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 256, datë 20.04.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje në nenin 79 të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008, “Kodi i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe të udhëzimit nr. 06, datë 23.03.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve ndaj subjektit Partia Demokratike-Aleanca për Ndryshim.