File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 330, datë 01.05.2021 “Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të prokurorisë së përgjithshme për subjektin vetëdeklarues z. Ardian Vullnet Gjoka, kandidat për deputet i subjektit zgjedhor Lëvizja për Ndryshim, Qarku Vlorë, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.