File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 334, datë 04.05.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuar në nenin 91, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008, “Kodi i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, ndaj zj. Frida Krifca, Drejtore e Përgjithshme e AZHBR-së”.