File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 418, datë 24.06.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në KQZ ndaj Agjencisë Shtetëror të Kadastrës, Dega Sarandë”.