File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 425 datë 12.07.2021 “Për shaplljen e rezultatit të shortit për emërimin e ekspertëve kontabël të licensuar (auditues ligjor), të cilët do të kryejnë auditimin e fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga partitë politike për vitin kalendarik 2020”.