File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 430, datë 22.07.2021 “Për dorëzimin e raporteve vjetore financiare të partive politike për vitin kalendarik 2020, si edhe sanksionet për mosdorëzimin e tyre”.