File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 438, datë 29.07.2021 “Për deklarimin të përfunduar pa vendim përfundimtar të procedurës admionistrative të rezultateit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithëshm për subjektin vetëdeklarues z. Boiken Xhelal Abazi, kandidat për deputet i propozuar nga zgjedhësit, qarku Tiranë, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emëqrohen ose ushtrojnë funksione publike”.