File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 443, datë 10.09.2021 “Për dhënien e mandatit të deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, kandidatit të listës shumemërore të Koalicionit PD-AN, qarku Lezhë, zj. Elda Artan Hoti”.