File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 456, datë 24.09.2021, “Për rihapjen e shortit për caktimin e ekspertes kontabël të licensuar për auditimin e fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga subjekti zgjedhor, Partia Republikane e Shqipërisë, për fushatën zgjedhore të datës 25 prill 2021”.