File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 89, datë 19.2.2022 “Për një ndryshim në vendimin nr. 9, datë 25.1.2022, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, “Për miratimin e sasisë së vulave rezervë të Komisionit të Qendrës së Votimit që do të prodhohen për zgjedhjet e pjesshme vendore të datës 6 Mars 2022”.