File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 376, datë 28.05.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuar në pikën 2, të nenit 91, të ligjit nr.10019, datë 29.12.2008, “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, ndaj zj. Luiza Çenga, me funksion Edukatore”.