Announcement of the shortlist of candidates who qualify for the competition phase for the vacancy, specialist in CD.

19/01/2021 | Vacancies

Fore more details see the announcement in Albanian language:

Njoftim për shpalljen e listës paraprake të kandidatëve që kualifikohen për fazën e konkurimit për vendin e lirë të punës, specialist në DK.

Responsible Sector

VacanciesAnnouncement of the shortlist of candidates who qualify for the competition phase for the vacancy, specialist in CD.