Vacancy announcement for the position, Secretary for the State Deputy Election Commissioner.

31/03/2022 | Vacancies

For more details see the announcement below in Albanian language:

Njoftim për vend të lirë pune për pozicionin, Sekretar për Nënkomisionerin Shtetëror të Zgjedhjeve.

VacanciesVacancy announcement for the position, Secretary for the State Deputy Election Commissioner.