Publication of the preliminary list of qualified candidates for the competition-testing phase, for the procedure “Admission to the civil service” for the position, Specialist in the Directorate of Budget and Finance.

19/07/2021 | Vacancies

For more details see the announcement below in Albanian language.

Publikim i listës paraprake të kandidatëve të kualifikuar për fazën konkurrimi- testimi, për procedurën “Pranim në shërbimin civil” për pozicionin, Specialist në Drejtorinë e Buxhetit dhe Financës.

Responsible Sector

VacanciesPublication of the preliminary list of qualified candidates for the competition-testing phase, for the procedure “Admission to the civil service” for the position, Specialist in the Directorate of Budget and Finance.