Për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021, vlera në para e një vote të vlefshme është 85 lekë.

01/01/1970 | Lajme

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në mbledhjen e sotme shqyrtoi dhe miratoi projektvendimin “Për përcaktimin e vlerës në para të një vote të vlefshme, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 Prill 2021”.

Përcaktimi i vlerës së një vote të vlefshme bëhet brenda 10 ditëve nga nxjerrja e rezultatit perfundimtar në shkallë vendi, duke pjesëtuar fondin e përgjithshëm të miratuar nga Buxheti i Shtetit, me numrin e përgjithshëm të votave të vlefshme të grumbulluara nga partitë politike pjesëmarrëse në zgjedhje, që kanë marrë jo më pak se 1 për qind të votave të vlefshme në shkallë vendi.

Për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021, vlera në para e një vote të vlefshme është 85 (tetëdhjetë e pesë) lekë.

LajmePër zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021, vlera në para e një vote të vlefshme është 85 lekë.