Financimi i partive politike dhe subjekteve zgjedhore rregullohet me Ligjin nr. 10019, datë 29.12.2008, i ndryshuar “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” & Ligjin nr. 8580, datë 17.02.2000, i ndryshuar “Për Partitë Politike”.    

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ka autoritetin dhe përgjegjësinë të mbikëqyrë, të kontrollojë dhe të auditojë fondet e përfituara dhe të shpenzuara nga partitë politike, gjatë dhe jashtë periudhës së fushatës zgjedhore, si edhe të hartojë aktet nënligjore në zbatim të Kodit Zgjedhor dhe ligjit “Për Partitë Politike”.   

 • Partitë politike për kryerjen e veprimtarisë vjetore dhe subjektet zgjedhore në mbështetje të fushatës zgjedhore financohen nga fonde publike (buxheti shtetit) si dhe nga fonde jopublike.  
 • Kategoritë e ndaluara për të financuar fushatën zgjedhore janë:  
  1. individë apo kompani që kanë përfituar fonde publike në 3 vitet e fundit me vlera mbi 10 milion leke nga kontrata publike apo koncesione ;  
  2. individë apo kompani të cilët ushtrojnë veprimtari në fushën e medias; 
  3. individë apo kompani që kanë qenë partner me fonde publike në projekte të ndryshme;  
  4. individë apo kompani që kanë detyrime monetare ndaj buxhetit të shtetit apo çdo institucioni publik. 
 • Ndalohet financimi i partive politike dhe subjekteve zgjedhore nga individë apo kompani të huaja. 
 • Vlera maksimale e dhurimit për fushatë zgjedhore nuk duhet të kalojë 1 milionë lekë nga i njëjti dhurues për subjektet zgjedhore përfshirë edhe kandidatët e tij.    
 • Për subjektet zgjedhore dhurimi me vlerë më të madhe se 50,000 lekë bëhet vetëm në llogari bankare të posaçme dhe të dhënat e dhuruesit bëhen publike, për partitë politike për vlerë më të madhe se 100.000 lekë.  
 • Raportet financiare vjetore si dhe raportet financiare të fushatës zgjedhore publikohen në faqen zyrtare të internetit të KQZ-së. 

Shkarko këtu formularët për raportimin financiar për zgjedhjet për Kuvend

Shkarko këtu formularët për raportimin financiar për zgjedhjet vendore.

Për më shumë informacion klikoni këtu 

Rregullat