Rregullat

 

 • Financimi i partive politike dhe subjekteve zgjedhore rregullohet me Ligjin nr. 10019, datë 29.12.2008, “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, si dhe me Ligjin nr. 8580, datë 17.02.2000, “Për Partitë Politike”.    
 • Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ka autoritetin dhe përgjegjësinë të mbikëqyrë, të kontrollojë dhe të auditojë fondet e përfituara dhe të shpenzuara nga partitë politike, gjatë dhe jashtë periudhës së fushatës zgjedhore, si edhe të hartojë aktet nënligjore në zbatim të Kodit Zgjedhor dhe ligjit “Për Partitë Politike”.   
 • Partitë politike për kryerjen e veprimtarisë vjetore dhe subjektet zgjedhore në mbështetje të fushatës zgjedhore financohen nga fonde publike (buxheti shtetit) si dhe nga fonde jopublike.  
 • Kategoritë e subjekteve që ndalohen për të financuar fushatën zgjedhore janë:  
 1. individë apo kompani që kanë përfituar fonde publike në 3 vitet e fundit me vlera mbi 10 milion leke nga kontrata publike apo koncesione ;  
 2. individë apo kompani të cilët ushtrojnë veprimtari në fushën e medias; 
 3. individë apo kompani që kanë qenë partner me fonde publike në projekte të ndryshme;  
 4. individë apo kompani që kanë detyrime monetare ndaj buxhetit të shtetit apo çdo institucioni publik. 
 • Ndalohet financimi i partive politike dhe subjekteve zgjedhore nga individë apo kompani të huaja. 
 • Vlera maksimale e dhurimit për fushatë zgjedhore nuk duhet të kalojë 1 milionë lekë nga i njëjti dhurues për subjektet zgjedhore përfshirë edhe kandidatët e tij.    
 • Për subjektet zgjedhore dhurimi me vlerë më të madhe se 50,000 lekë bëhet vetëm në llogari bankare të posaçme dhe të dhënat e dhuruesit bëhen publike.
 • Raportet financiare vjetore si dhe raportet financiare të fushatës zgjedhore publikohen në faqen zyrtare të internetit të KQZ-së. 

Për më shumë mbi rregullat për financimin klikoni këtu  

Shkarko këtu formularët për raportimin financiar për zgjedhjet për Kuvend 

Shkarko këtu formularët për raportimin financiar për zgjedhjet vendore

Shkarko këtu formularët për raportimin financiar vjetor të partive politike

 

Rregullat