Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është një organ publik, i cili, brenda autoritetit të tij, ushtron kompetenca administrative në mënyrë të pavarur nga organet e tjera publike e shtetërore dhe vepron në përputhje me legjislacionin e Republikës së Shqipërisë.  

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është institucioni përgjegjës për organizimin dhe administrimin e zgjedhjeve dhe referendumeve, i cili drejton dhe mbikëqyr veprimtarinë e administratës zgjedhore, monitoron veprimtarinë e subjekteve zgjedhore, organeve dhe institucioneve shtetërore dhe të medias në raport me zgjedhjet, si dhe zgjidh në rrugë administrative kërkesat apo ankesat që kanë lidhje me procesin zgjedhor.   

 Komisioni Qendror i Zgjedhjeve përbëhet nga:   

  1. Komisioneri Shtetëror të Zgjedhjeve, është një organ monokratik, që ushtron kompetencat ekzekutive, drejton administratën e KQZ-së dhe përfaqëson KQZ-në në marrëdhëniet me të tretët.  
  2. Komisioni Rregullator, është një organ kolegjial i përbërë nga 5 anëtarë, kompetent për miratimin e akteve me karakter normativ në fushën e zgjedhjeve.   
  3. Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve (KAS) një organ kolegjial, i përbërë nga 5 anëtarë, i cili është kompetent për shqyrtimin e ankimimeve administrative dhe për vendosjen e sanksioneve për shkelje të ligjit zgjedhor.   

Misioni ynë është të mbështesim zhvillimin e kulturës zgjedhore, të ofrojmë aksesueshmëri në mënyrë të barabartë në shërbime efektive e bashkëkohore për zgjedhësit dhe palët në proces, si dhe të zhvillojmë procese zgjedhore të sigurta në përputhje me standardet ndërkombëtare të besueshmërisë.  

Veprimtaria e KQZ zhvillohet bazuar në parimet e pavarësisë, paanshmërisë, integritetit, transparencës, përgjegjësisë dhe llogaridhënies, etikës profesionale, përfshirjes dhe barazisë gjinore.  

 
Misioni/Vizioni