KAS

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve (KAS) është organi kompetent për shqyrtimin e ankimimeve administrative dhe për vendosjen e sanksioneve për shkeljet e ligjit zgjedhor.

KAS shqyrton dhe zgjidh në rrugë administrative ankesat ndaj akteve të Komisionerit dhe KZAZ-ve. Me kërkesë të Komisionerit vendos masat disiplinore ndaj zyrtarëve zgjedhorë apo  sanksione administrative kundër personave/ subjekteve zgjedhore që kryejnë kundërvajtje administrative në lidhje me zgjedhjet.

Kuvendi i Shqipërisë me vendimin nr. 59/2020, zgjodhi anëtarët e KAS:

Z. Elvin LAKO – Anëtar

Z. Elvis ÇEFA – Anëtar

Z. Ilirjan RUSMALI – Anëtar

Z. Koli BELE – Anëtar

Z. Ledio BRAHO – Anëtar

KAS