Dokumentacioni për kandidim për organet e qeverisjes vendore

Këtu gjeni dokumentet e kandidimit për zgjedhjet për Kuvend dhe për organet e qeverisjes vendore.  

  • Dokumentet e kandidimit për zgjedhjet për Kuvend i gjeni këtu.
  • Dokumentet e kandidimit për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, 14 maj 2023 i gjeni më poshtë.

Vini re: Rekomandohet që modelet të hapen këtu në këtë faqe dhe të plotësohen në formatin e tyre digjital e më pas të shkarkohen, të printohen, të nënshkruhen sipas rastit e më pas të dorëzohen në KQZ ose KZAZ. 

Kërkesë për regjistrimin e partisë politike 

Kërkesë për regjistrimin e koalicionit zgjedhor

Formular për mbledhjen e nënshkrimeve të zgjedhësve për mbështetje kandidati – Model KQZ-04-01

Deklarata e angazhimit solemn e kryetarit të partisë politike – Model KQZ-04-02

Deklaratë për hapje llogarie të posaçme bankare të partisë politike – Model KQZ-04-03

Kërkesë për regjistrimin e Komitetit Nismëtar – Model KQZ-04-04

Kërkesë për regjistrimin e kandidatit të propozuar nga zgjedhësit – Model KQZ-04-05

Kërkesë për regjistrimin e kandidatit për Kryetar Bashkie propozuar nga parti politike/koalicion – Model KQZ-04-06

Kërkesë për regjistrimin e listës shumemërore për anëtarë të Këshillit Bashkiak propozuar nga parti politike/koalicion – Model KQZ-04-07

Deklaratë e kandidatit për hapje llogarie bankare të posaçme – Model KQZ-04-08

Deklaratë për pranimin e kandidimit – Model KQZ-04-09

Jetëshkrimi i kandidatit – Model KQZ-04-10

Procesverbal i dorëzimit të dokumentacionit të kandidimit – Model KQZ-00-31

Formular vetëdeklarimi (Ligji 138/2015)

Dokumente kandidimi