Zgjedhje për Kuvend

Kuvendi i Republikës së Shqipërisë përbëhet nga 140 deputetë, të cilët zgjidhen për një periudhë 4 vjeçare. Sistemi i zgjedhjeve për Kuvendin është sistemi proporcional me zona zgjedhore shumëemërore. Kriteret dhe rregullat për zbatimin e sistemit zgjedhor proporcional, për caktimin e zonave zgjedhore dhe për numrin e mandateve për secilën zonë, përcaktohen në Kodin Zgjedhor.

Për zgjedhjet për Kuvend, zona zgjedhore i korrespondon ndarjes administrativo-territoriale të qarkut. Numri i përgjithshëm i zonave zgjedhore është 12 (dymbëdhjetë) dhe numri i mandateve të deputetëve për çdo zonë varion nga 3 mandate për Qarkun e Kukësit dhe deri në 36 mandate për Qarkun e Tiranës.

Më poshtë gjeni rezultatet e zgjedhjeve për Kuvend sipas viteve përkatëse. 

Zgjedhje për Kuvend