Zgjedhje vendore

Zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore zhvillohen për të zgjedhur 61 kryetarë bashkish dhe 1,603 anëtarë të këshillave bashkiake në të gjithë vendin. Kryetarët e bashkive dhe anëtarët e këshillave bashkiakë zgjidhen në mënyrë të drejtpërdrejtë për një periudhë 4-vjeçare.

Për zgjedhjet vendore, zona zgjedhore i korrespondon ndarjes administrative-territoriale të bashkisë. Kryetarët e bashkive zgjidhen përmes një sistemi mazhoritar, kurse anëtarët e këshillave zgjidhen sipas një sistemi proporcional me lista të mbyllura. Numri i anëtarëve të këshillave bashkiakë që zgjidhen në çdo bashki përcaktohet në bazë të popullsisë dhe varion nga 15 në 61 mandate. Mandatet e këshillave vendorë ndahen mes partive dhe koalicioneve sipas metodës d’Hondt, kurse shpërndarja e mandateve mes partive brenda një koalicioni bëhet duke përdorur metodën Sainte- Laguë.

Më poshtë gjeni rezultatet për zgjedhjet vendore sipas viteve përkatëse.

Zgjedhje vendore