Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page

Lista paraprake e kandidatëve të kualifikuar për procedurën “Pranim në shërbimin civil” për pozicionin e punës specialist në Sektorin e Vëzhgimit  dhe Koordinimit Ndërkombëtar në DKK.

Në mbështetje të nenit 22, të ligjit nr. 152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, kreut IV, të vendimit nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe...

Më shumë
Duke u ngarkuar

Kryesore

Duke u ngarkuar
Vende të lira pune