Këtu gjeni informacion mbi audituesit e përzgjedhur me short nga KQZ, për auditimin e financave të partive politike në vit zgjedhor/ kalendarik, si edhe monitoruesit e përzgjedhur për monitorimin në kohë reale të fushatës zgjedhore.

Monitoruesit që monitorojnë zgjedhjet e pjesshme 2022

Monitoruesit që monitorojnë fushatën zgjedhore 2021

Audituesit që auditojnë fondet e fushatës zgjedhore 2021

Audituesit që auditojnë fondet vjetore të partive politike 2020

Monitoruesit/Audituesit