Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 26.10.2020

25/10/2020 | Rendi i ditës

Komisioni Regullator, ditën e hënë, më datë 26.10.2020, ora 11:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:
Shqyrtimi i projekt-vendimit
1- Projektrregullore “Për organizimin e mbledhjeve të Komisionit Rregullator”.
Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 26.10.2020