Njoftim për vend të lirë pune, specialist në Sektorin për Votimin e Emigrantëve në DADSIT..

09/12/2020 | Vende të lira pune

Njoftim për vend të lirë pune në pozicionin specialist në Sektorin për Votimin e Emigrantëve në Drejtorinë e Administrimit të të Dhënave dhe Sistemeve IT.

  1. Lëvizja paralele brenda të njëjtës kategori

Në zbatim të nenit 25, pikës 1, Kreut V, të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar,“ Vendimit nr.243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave,”Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Kreut VII, “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive”, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, njofton se:

Në Administratën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka 1(një) vend të lirë pune, për nëpunës civil të kategorisë ekzekutive, Specialist në Sektorin për Votimin e Emigrantëve në Drejtorinë e Administrimit të të Dhënave dhe Sistemeve IT. Kategoria e pagës III-b.

Lëvizje Paralele

Pozicioni u ofrohet fillimisht nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për procedurën e lëvizjes paralele! Vetëm në rast se pozicioni, në përfundim të proçedurës së lëvizjes paralele, rezulton se ende është vakant, është i vlefshëm për konkurimin nëpërmjet procedurës së pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive.

Për më shumë informacion klikoni në këtë dokument.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page

Vende të lira pune

Vende të lira puneNjoftim për vend të lirë pune, specialist në Sektorin për Votimin e Emigrantëve në DADSIT..