Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 17.12.2020.

16/12/2020 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjir nr. 10019, datë 2912.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, Komisioneri do të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 17.12.2020, ora 17:30

 Rendi i ditës:

  1. Projektvendim “Për miratimin e modelit dhe specifikimeve të kutive të votimit dhe kutive të materialeve zgjedhore që do të përdoren në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”,
  2. Projektvendim “Për miratimin e modeleve të dokumentacionit të punës të komisioneve të zonave të administrimit zgjedhor, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”,
  3. Projektvendim “Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të KRIK për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 prill 2021”,
  4. Projektvendim “Për caktimin e masës së shpërblimit për anëtarët e komisioneve zgjedhore në zgjedhjet për Kuvend, të datës 25 prill 2021”.
Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 17.12.2020.