Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 05.01.2021.

30/12/2020 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjir nr. 10019, datë 2912.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, Komisioneri vendosi të zhvillojë seancë publike në datën 05.01.2021, në orën 12:00.

Rendi Ditës:

  1. “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit, në Këshillin e Bashkisë Tiranë, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integitetit të personave që zgjidhen, emërohen apo ushtrojnë funksione publike”.
  2. “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit, në Këshillin e Bashkisë Mat, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integitetit të personave që zgjidhen, emërohen apo ushtrojnë funksione publike”.
  3. “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit, në Këshillin e Bashkisë Skrapar, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integitetit të personave që zgjidhen, emërohen apo ushtrojnë funksione publike”.
Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 05.01.2021.