Përditësim informacioni lidhur me funksionimin e ndërfaqes “Veprimtari të ndaluara”.

04/01/2021 | Lajme

Institucionet publike qendrore dhe vendore, si dhe agjencitë dhe/ose ndërrmarrjet shtetërore vijojnë të raportojnë veprimtaritë publike të planifikuara prej tyre. Deri tani, janë regjistruar 67 institucione, janë raportuar 29 aktivitete dhhe janë bërë 6 kallëzime të cilat janë në shqyrtim.

Përmes aksesit të personalizuar, personat përgjegjës për drejtimin administrativ të institucioneve kanë raportuar për datën, orën, llojin e veprimtarisë, tematikën, nivelin më të lartë të pjesëmarrjes, të ftuarit e nderit, folësit e planifikuar dhe mediatizimin. Administrata e KQZ-së monitoron dhe administron në kohë çdo informacion të raportuar.

Ndërfaqja e “Aktivitete të ndaluara” është lehtësisht e aksesueshme nga publiku, media, shoqëria civile dhe çdo i interesuar, për të marrë informacion mbi veprimtaritë e raportuara dhe ato të ndaluara nga KQZ.

Publiku dhe çdo palë tjetër e interesuar mund të kallëzojë/ informojë për raste të cilat gjykojnë se janë në shkelje të ligjit.

LajmePërditësim informacioni lidhur me funksionimin e ndërfaqes “Veprimtari të ndaluara”.