Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 07.01.2021.

06/01/2021 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjir nr. 10019, datë 2912.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, Komisioneri vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 07.01.2021, ora 17:00

 Rendi i ditës:

  1. Projektvendim “Për  miratimin e formatit dhe specifikimeve të vulës  të KZAZ-së, të vulës së KQV-së, vulës së kryetarit të KQV-së  dhe të vulës rezervë të KQV-së për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”;
  2. Projektvendim “Për shpalljen e rezultatit të shortit për caktimin e partisë që do të propozojë anëtarin e shtatë të KZAZ-ve në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”;
  3. Projektvendim “Për miratimin e modeleve dhe specifikimeve të shenjave dalluese të logjistikës zgjedhore për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.
Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 07.01.2021.