Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 19.01.2021.

18/01/2021 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjir nr. 10019, datë 2912.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, Komisioneri vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 19.01.2021, ora 17:00

 Rendi i ditës:

  1. Projektvendim “Për  miratimin e programit te edukimit, informimit dhe sensibilizimit te zgjedhesve për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.
Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 19.01.2021.