Miratohet programi i edukimit, informimit dhe sensibilizimit të zgjedhësve.

19/01/2021 | Lajme

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, z. Ilirjan Celibashi zhvilloi mbledhje publike, në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjir nr. 10019, datë 2912.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij.

Komisioneri shqyrtoi dhe miratoi projektvendimin “Për miratimin e programit te edukimit, informimit dhe sensibilizimit te zgjedhesve për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.

LajmeMiratohet programi i edukimit, informimit dhe sensibilizimit të zgjedhësve.