Njoftim për zhvillimin e mbledhjes publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 25.01.2021.

23/01/2021 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjir nr. 10019, datë 2912.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, Komisioneri vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 25.01.2021, ora 12:00

 Rendi i ditës:

  1. Për disa ndryshime në vendimin e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 32, datë 16.12.2020 “Për caktimin e njësive administrative ku do të krijohen selitë e Komisioneve të Zonave të Administrimit Zgjedhor, për zgjedhjet për Kuvend  të datës 25 prill 2021”;​
  2. “Për emërimin e anëtarëve dhe sekretarëve të Komisioneve të Zonave të Administrimit Zgjedhor, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”;
  3. “Për ngritjen dhe thirrjen e mbledhjes së parë të Komisioneve të Zonave të Administrimit Zgjedhor për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.
Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e mbledhjes publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 25.01.2021.