Komisioneri vendosi ngritjen dhe thirrjen e mbledhjes së parë të KZAZ-ve në datat 27, 28 dhe 29 Janar 2021.

25/01/2021 | Lajme

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, z. Ilirjan Celibashi zhvilloi mbledhje publike në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjir nr. 10019, datë 2912.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të të tij.

Komisioneri shqyrtoi dhe miratoi projektvendimet:

  1. Për disa ndryshime në vendimin e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 32, datë 16.12.2020 “Për caktimin e njësive administrative ku do të krijohen selitë e Komisioneve të Zonave të Administrimit Zgjedhor, për zgjedhjet për Kuvend  të datës 25 prill 2021”;​
  2. “Për emërimin e anëtarëve dhe sekretarëve të Komisioneve të Zonave të Administrimit Zgjedhor, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”;
  3. “Për ngritjen dhe thirrjen e mbledhjes së parë të Komisioneve të Zonave të Administrimit Zgjedhor, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.

Komisioneri vendosi ngritjen dhe thirrjen e mbledhjes së parë të KZAZ-ve në datat 27, 28 dhe 29 Janar 2021, sipas kalendarit të përcaktuar në vendim.

Kalendari i konstituimit dhe thirrjes së mbledhjes së parë të KZAZ-ve. 

LajmeKomisioneri vendosi ngritjen dhe thirrjen e mbledhjes së parë të KZAZ-ve në datat 27, 28 dhe 29 Janar 2021.