Regjistrohen 11 parti dhe 3 komitete nismëtare për zgjedhjet e datës 25 prill 2021.

11/02/2021 | Lajme

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve zhvilloi seancë publike në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij.

Komisioneri shqyrtoi dhe miratoi projektvendimet:

 • “Për një ndryshim në vendimin nr. 38, datë 17.12.2020 “Për caktimin e masës së shpërblimit për anëtarët e KZAZ-ve për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021″ të Komisionerit Shterëror të Zgjedhjeve”;
 • “Për nxjerrjen jashtë përdorimit të vulës së KZAZ-së nr. 38, Qarku Tiranë dhe zëvendësimin me vulë rezervë”;
 • “Për emërimin e anëtarëve të disa KZAZ-ve, lirim dhe emërim të disa anëtarëve në KZAZ nr. 72, Qarku Korçë, KZAZ nr. 77, KZAZ nr. 81, KZAZ nr. 82, Qarku Gjirokastër, dhe të sekretarit të KZAZ-së nr. 82, Qarku Gjirokastër;

Gjithashtu, Komisioneri shqyrtoi projektvendimet për kërkesat për regjistrim si subjekte zgjedhore për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021, të 11 partive politike dhe 3 komiteteve nismëtare. Pas shqyrtimit të dokumentacionit, Komisioneri vendosi të regjistrojë si subjekte zgjedhore partitë politike dhe komitetet nismëtare:

 1. Partia Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet;
 2. Partia Çështjeve Shqiptare;
 3. Partia Demokristiane e Shqipërisë;
 4. Partia Ballit Kombetar Demokrat;
 5. Partia Agrare Ambientaliste;
 6. Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar;
 7. Partia Lëvizja e Re;
 8. Partia Kristian Demokrate;
 9. Partia Aleanca Demokracia e Re;
 10. Partia Komuniste të Shqipërisë;
 11. Partia Lëvizja për Zhvillim Kombëtar;
 12. Komiteti nismëtar që do të organizojë punën për paraqitjen e z. Boiken Abazi si kandidat i propozuar nga zgjedhësit në zonën zgjedhore Qarku Tiranë;
 13. Komiteti nismëtar që do të organizojë punën për paraqitjen e z. Dragua Ceka si kandidat i propozuar nga zgjedhësit në zonën zgjedhore Qarku Tiranë;
 14. Komiteti nismëtar që do të organizojë punën për paraqitjen e z. Elton Debreshi si kandidat i propozuar nga zgjedhësit në zonën zgjedhore Qarku Dibër.
LajmeRegjistrohen 11 parti dhe 3 komitete nismëtare për zgjedhjet e datës 25 prill 2021.